ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการจัดการศึกษาทางไกล
12,489 รร.
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6,080 รร.
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 รร.
โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

AwAt

1,553 รร.
Anywhere Anytime

2WAY

505 รร.
การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

Color

ระดับการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล

28,963

ที่มา : DMC.2567-1

ไม่มี นร.
349
เล็ก (1-120)
14,960
กลาง (121-600)
11,772
ใหญ่ (601-1500)
1,170
ใหญ่พิเศษ >1500
712

แนะนำห้องเรียน DLTV จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี   
แผนที่
รูปแบบการใช้งาน

DLTV 12,508 รร.

43.14%

DLIT 6,090 รร.

21.00%

IDL 19 รร.

0.07%
รร.จัดการศึกษาทางไกลระดับภาค

กลาง รวม 4,706 รร.

DLTV 2,351 รร.

DLIT 1,210 รร.

IDL 4 รร.

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 8,743 รร.

DLTV 5,883 รร.

DLIT 2,856 รร.

IDL 4 รร.

เหนือ รวม 3,791 รร.

DLTV 2,735 รร.

DLIT 1,049 รร.

IDL 7 รร.

ตะวันตก รวม 2,518 รร.

DLTV 1,539 รร.

DLIT 975 รร.

IDL 4 รร.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300