ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการจัดการศึกษาทางไกล

DLTV

12,508 รร.
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLIT

6,090 รร.
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IDL

19 รร.
โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

AwAt

1,553 รร.
Anywhere Anytime

2WAY

505 รร.
การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

Color

ระดับการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300