ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการจัดการศึกษาทางไกล

DLTV

10,699 รร.

DLIT

4,957 รร.

IDL

19 รร.

245

สพท.

DLTV
225
DLIT
228
IDL
17
NULL
20
ดูทั้งหมด

4

ภาค (รร.)

เหนือ
2,673
ใต้
1,687
อีสาน
5,558
กลาง
2,427
ดูทั้งหมด

77

จังหวัด/กทม. (รร.)

DLTV
77
DLIT
77
IDL
13
NULL
0
ดูทั้งหมด

29,011

โรงเรียน

DLTV
10,699
DLIT
4,957
IDL
19
NULL
18,312
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300